Spring naar de inhoud

Humanistisch Verbond

Waarvoor staat het Humanistisch Verbond?

Het Humanistisch Verbond is een sociaal-culturele organisatie die het vrije denken belangrijk vindt. Als vrijzinnig humanisten verdedigen we het recht op vrije meningsuiting en zetten we ons in voor de wilsvrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van het individu. Vanuit die visie zijn we voor het recht op abortus en euthanasie en stimuleren we het maatschappelijke debat over ethische thema’s.

We doen aan vrij onderzoek, wat betekent dat we niet alles zo maar geloven maar de dingen zelf kritisch onderzoeken en dan onze mening vormen. We geloven in argumenten, niet in goden of overgeleverde waarheden.

We vinden een goed evenwicht tussen vrijheid en gelijkheid heel belangrijk. En solidariteit: tussen mensen onder elkaar en tussen mens en milieu. We zetten ons in voor een pluralistische en verdraagzame samenleving en respecteren de waarden en overtuigingen van iedereen, voor zover die stroken met de principes van een seculiere democratische rechtsstaat.

Als vrijzinnig humanisten hanteren we geen heilig boek als moreel kompas. We laten ons leiden door verlichtingswaarden als vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid en onderschrijven de belangrijke verklaringen en verdragen die de rechten van de mens tot richtsnoer voor het goede (samen)leven hebben gemaakt.

Als u zich herkent in deze principes en nader kennis wilt maken met vrijzinnig-humanistische waarden in het verbindende kader van een warme vereniging, dan bent u bij ons aan het goede adres!

Waarom lid worden?

Met uw lidmaatschap drukt u uw steun uit voor een warme organisatie in het hart van het sociaal-culturele middenveld die als geen ander de waarden van het humanisme en van de Verlichting (vrijheid, gelijkheid en solidariteit) én het zelfbeschikkingsrecht van het individu hoog in het vaandel draagt. Op onze activiteiten zijn alle democratisch denkende burgers van goede wil welkom, maar het is mede dankzij uw steun dat wij onze werking kunnen ontplooien en onze doelstellingen kunnen realiseren. Klik hier voor alle info over lidmaatschap en steun.

Een sociaal-culturele vereniging voor vrije, kritische en solidaire mensen

Het Humanistisch Verbond is een sociaal-culturele organisatie met meer dan 150 afdelingen actief in heel Vlaanderen en Brussel. We organiseren op jaarbasis honderden activiteiten die mensen verbinden, kritisch laten reflecteren over mens en maatschappij en uitnodigen tot maatschappelijke actie. Informatie, cultuur en educatie zijn onze handvaten om mensen te verenigen en intellectueel en sociaal te prikkelen. Ontmoeting staat centraal: het Humanistisch Verbond staat voor warme sociale contacten met gelijkgezinden én andersdenkenden, want we treden graag in dialoog. Er zijn groepen voor senioren (‘Grijze Geuzen’) en vrouwen (‘Vrijzinnige vrouwen’), maar onze activiteiten staan open voor een gemengd en uiteenlopend publiek, inclusief andere levensbeschouwingen en culturen. We organiseren lezingen en debatten, babbelbars en praatcafés, film- en toneelvoorstellingen, groepsuitstappen en wandelingen, interculturele en interlevensbeschouwelijke activiteiten en intergenerationele projecten (zie de activiteitenkalender op deze website).

Diversiteit

Diversiteit en superdiversiteit zijn vandaag bijzonder belangrijke thematieken waaraan iedere moderne sociaal-culturele organisatie bijzondere aandacht moet besteden. In het beleidsplan 2016-2020 hebben diversiteit in het algemeen en etnisch-culturele diversiteit in het bijzonder een centrale plaats gekregen in de strategische en operationele doelstellingen. In de uitgebreide nota hieronder kunt u nalezen wat de visie is van het Humanistisch Verbond op de plaats en het belang van diversiteit in onze samenleving en op welke manier de thematiek aan bod komt in de huidige en toekomstige werking van de vereniging.

Interesse in de nota ‘Diversiteit: visie en werking’? Stuur dan een mailtje naar info@humanistischverbond.be.

Een humanistisch-vrijzinnige gemeenschap

Het Humanistisch Verbond maakt deel uit van de grote vrijzinnig-humanistische gemeenschap in Vlaanderen en Brussel (en België). De vereniging is de grootste ledenvereniging van de vrijzinnig-humanistische ‘koepel’ UVV/deMens.nu (www.deMens.nu). Andere organisaties die deel uitmaken van dezelfde koepel zijn bv. het Vermeylenfonds, het Willemsfonds, de Maakbare Mens, UPV (Uitstraling Permanente Vorming), Hujo (de Humanistische Jongeren), enz.

Vind hier meer info over de structuur van de georganiseerde vrijzinnigheid in België.

Het Humanistisch Verbond is ook lid van de internationale vrijzinnig-humanistische verenigingen IHEU (International Humanist and Ethical Union, www.iheu.org) en EHF (European Humanist Federation, www.humanistfederation.eu).

Het Humanistisch Verbond: een korte historiek

Het Humanistisch Verbond werd opgericht in 1951. In 2007 werden onder de nieuwe naam Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) de krachten gebundeld van het vroegere HV (Humanistisch Verbond), OVM (Oudervereniging voor de Moraal), GG (Grijze Geuzen) en HVV (Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk). In 2018 werd HVV opnieuw omgedoopt in Humanistisch Verbond, een naam die nog altijd klinkt als een (vrijzinnige) klok en die als geen ander geassocieerd wordt met het vrijzinnig-humanistische gedachtegoed.

Vrijzinnigheid en de humanistische levensbeschouwing hebben in ons land een lange en moeilijke strijd gekend. Strijd voor erkenning en gelijkberechtiging, maar ook tegen discriminatie en uitsluiting in het sociale leven. Hierover werd een film gemaakt die enkele pioniers van vrijzinnigheid en humanisme in Vlaanderen aan het woord laat.